инициализация на PIC процесор - initcpu.h

файла трябва да съдържа само този код, нищо повече

#ifndef _INITCPU_
#define _INITCPU_

void init_cpu();
#endif