приложен софтуер - това са видовете приложно програми в компютърните системи, които използваме за различните задачи всеки ден, с цел реализация на проекти, задачи и продукти.

видове приложни програми според типа на обработваната информация / данни

ТЕКСТООБРАБОТВАЩИ - програми обработващи текстови файлове с разшитение *.txt, *.doc, *.docx, и други във формата ANSI, UNICODE, UTF-8. най-често употребявани програми - notepad, OPEN OFFICE, LIbre OFFICE, word 97/2000/2003/2010, notepad++ , vim - /linux/, joe - /linux/ и други.

ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ - програми изпълнящи задачи за пресмятане на големи таблици с данни въвеждани от потребителя. разширения на обработваните файлове *.xls - ms word , в другите програми можете да видите разширенията на менюто OPEN или SAVE. В програмите потребителите могат да въвеждат както данните така и формулите с които да се смятат въведените данни. разширени са възможностите за графично представяне на на входната и изходната информация чрез графики от различен тип за удобно представяне пред голяма аудитория. известни програми в този формат на данните са excel - msoffice, spreadsheet - libreoffice и други

повече инфо за електронните таблици - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D

БАЗИ ДАННИ - базите от данни представляват структурирана информация във формат удобен за разчитане, обработка, запис и други операции по даден критерии. ВИКИ - База данни (БД, още база от данни) представлява колекция от логически свързани данни в конкретна предметна област, които са структурирани по определен начин. В първоначалния смисъл на понятието, използван в компютърната индустрия, базата от данни се състои от записи, подредени систематично, така че компютърна програма да може да извлича информация по зададени критерии. Например БД може да се използват в моделирането на хотелските системи, за да се проверява дали има налични свободни стая в даден хотел.

повече инфо и линкове - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9

ПРЕЗЕНТАЦИИ и ЕЛЕМЕНТАРНА АНИМАЦИЯ - Компютърната презентация е средство за лесно и удобно представяне на информация пред аудитория. Възможността ѝ да съчетава контрастиращ текст с мултимедийни средства, като изображения, звуци, видеа и други, я правят интересна и разбираема за слушателите. Използването на компютърни презентации спомага изключително много за прихващане и задържане на вниманието на публиката, тъй като така се ангажира не само слуха им, а и техния поглед.

повече инфо - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%

ГРАФИЧНИ ПРОГРАМИ - програмите с който обработваме различните видове графика използвана всеки ден в работата с компютърните системи. photoshop, corel draw, gimp, arles web page creator, xnconvert и други.

Графичните файлови формати са семейство файлови формати, които се използват при запис и съхранение на графична информация като цифрови фотографии и рисунки.

графичните файлови формати са изброени и обяснени - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9

РАСТЕРНА ГРАФИКА - пикселна графика създаваща картини и изображения, посредством близостта/наситеността на различен по цвят пиксели в предварително определен размер от пиксели на екрана или при отпечатване на хартия. ВИКИ - В областта на компютърната графика, растерна графика (растерно изображение, растер) е структура от данни, която в общия случай представлява правоъгълна матрица от пиксели, т.е. всеки пиксел в изображението има числова стойност, която съдържа информация за цвета в него.

повече обяснения - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%

ВЕКТОРНА ГРАФИКА -

Векторна графика е метод за представяне на компютърни изображения, при което те се описват с помощта на математически формули, функции, вектори и други подходящи оператори. В допълнение може да бъде зададена информация за осветеност, перспектива и покритие. Счита се за противоположност на растерната графика, но това не е точно така. Векторното описание е принципно различен метод за съхранение на графична информация в компютърните системи. Предимствата му пред растерните методи са:

 • малък обем на изходният файл (не винаги е задължително, може в някои случаи да се окаже в пъти по-голям като обем сравнен с обема на растерното изображение, например в случаи, в които векторите за описанието са много на брой)
 • високо качество на образа при различна степен на мащабиране
 • възможност за прилагане на неограничен брой деформации и трансформации — ротация, транслация, преобразуване и др.

Като основен недостатък може да се посочи невъзможността за пресъздаване на фотореалистични изображения. Затова много програми използват едновременно и двата метода като по този начин се възползват от техните предимства и се получават хибридни описания. Типичен пример са двата формата на две от популярните програми — Corel Draw (CDR) и Photoshop (PSD) — първата е насочена предимно към векторно описание, но в него могат да бъдат внедрени растерни описания и обратното. Векторните изображения се записват в gпредназначените за това файлови формати, като: CDR (за Corel Draw), WMF (за Windows), EPS, SVG и т.н.

ПРОЕКТИРАНЕ, ЧЕРТАНЕ и СТАНДАРТИЗАЦИЯ - програмите използвани за проектиране на реални крайни продукти от чертеж, схема, скица или други чертежи в определен стандарт за изчертаване. известни програми в тази област са - autocad, archicad, solidworks, mechanical desktop и други.

Computer-aided design - CAD дизайн - https://bg.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_design

чертеж - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%

проект - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D

МАШИНОСТРОЕНЕ - Машина (на старогръцки: Μηχανή, на латински: machina(-ae, f.)) е сложен механизъм или съчетание от механизми, който изпълнява механични движения за преобразуване на енергия и материали, за извършване на работа, за събиране, предаване, съхранение, обработка и използване на информация. Чрез машината се облекчава, механизира и автоматизира физическият и интелектуалният труд на човека и се повишава неговата производителност. линк за статията - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА - програмите за електротехническите задачи най-често са допълннение към някои от основните чертожни програми като аутокад, солидуоркс и други. в днешно време в интернет може да се намери и специализиран софтуер за проектиране, чертане и пресмятане на електротехнически задачи, като изходните файлове могат да бъдат пренесени към други програми и/или разпечатани на широкоформатни хартиени носители.

ЕЛЕКТРОНИКА - програмите за обработка на файлове в електрониката и печаните платки са широко достъпни в интернет, като най често употрбяваните са PROTEUS, EAGLE, CADSTAR, SPRINT LAYOUT, PROTEL и други. проектите разработени с тези програми имат доста мащабна реализация, както и добре разработена работна среда с 3D визуализация на проектите, симулации на работата на процесори, аналогови и цифрови модули, преобразуватели на сигнали и много други функции. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%

ПЕЧАТНИ ПЛАТКИ - програмите с които чертаем електронните схеми, най често имат и допълнително приложение с което да се проектира печатната платка за конкретния електронен контролер. изходните файлове за прозиводство на печатната платка са винаги във GERBER /гербер/ стандарт, като този стандарт е заложен в производствените линии и машини на заводите за печатни платки.

УЕБ ДИЗАЙН - уеб страниците, уеб сайтовете, и-нет магазините и другите уеб системи се разработват с програмите които поддържат обработката на *.html файловете, както и на *.php, *.mysql и други уеб езици за програмиране. най често това са текстови файлове които съсдържат уеб код написан от програма и изпълнен от браузърите като FIREFOX, Opera, Chrome и други. най известната програма/редактор е част от пакета за обработка на графиак на фирмата ADOBE програмата е - DREAMWEAVER. представлява редактор от типа > това което виждаш е това което получаваш. стандартът е измислен с цел редакторите по време на създаване на сайта да преглеждат крайния резултат да бъде в браузъра същия както в редактиращата програма.

УЕБ СИСТЕМИ и ГРАФИКА - различните уеб системи необходими за обмен на информация, данни и услуги в реално време през интернет са изградени от уеб езици за програмиране като PHP, MySQL, Perl, JAVA, JAVAscript, HTML, Phyton, XML  и други. графичните материали могат да бъдат създавани в реално време от функции на езиците за програмиране или да бъдат предварително подготвени с редактори за растерна и векторна графика. стандартните формати като *.jpg, *.png, *.gif са добре известни на уеб дизайнерите, компютърните график дизайнери, художниците и други специалисти.

РЕКЛАМА и ВЕСТНИЦИ - обработката на графичната информация / проект с цел реклама и масова информация е добре позната в бизнес средите в българия. рекламните агеннции, печатниците, графичните студия, художествените ателиета и други познават добре програмите за обработка и изработване на рекламни материали и продукти в този бранш. допълнителните машини и технологии за обработка на реклманите материали като фолия, хартии, пластмаси /различни видове/, метални профили и ламарина, осветление са добре познати и обработвани от рекламните агенции от дълго време насам. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0

ПРОГРАМИРАНЕ - КОМПИЛАТОРИ, РЕДАКТОРИ, ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАНИ СРЕДИ, ВИЗУАЛНИ РАЗВОЙНИ СРЕДИ -

Компютърното програмиране (накратко наричано програмиране или кодиране) е процес на писане, тестване и поддържане на сорс код на компютърна програма. Сорс кодът се пише на език за програмиране. Този код може да бъде модификация на съществуващ вече код, или нещо напълно ново, с цел решаването на зададен проблем. Процесът на писане на сорс код изисква познание в много различни сфери, като алгоритми и т.н. В сферата на софтуерното инженерство, програмирането е част от процеса на разработка на софтуер. В някои специализирани приложения или специфични ситуации, програма може да бъде написана или модифицирана чрез директно зареждане на нужните инструкции на машинен код и тяхното изпълнение.

линк - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%

Файлова система (на английски: file system) е регламент, определящ начина на организация, съхранение и наименуване на данните върху носителите на информация. Той определя формата на физическо съхранение на информацията, която е прието да се групира във вид на файлове. Конкретната файлова система определя размера на името на файла, максималния му възможен размер, набора от атрибути на файла. Някои файлови системи предоставят служебни възможности, например, избирателен достъп или криптиране на файловете.

 

натисни за голям размер този линк <<<<

Файловата система свързва носителя на информация от една страна с приложно-програмния интерфейс за достъп до файловете от друга. Когато приложната програма се обръща към файла, тя не знае как точно е организирана информацията в него, нито пък какъв точно е физическият ѝ носител (CD, твърд диск, магнитна лента или флаш памет). За програмата са от значение името на файла, неговият размер и атрибути. Тези данни тя получава от драйвера на файловата система. Именно файловата система установява къде и как ще бъде записан файлът върху физическия носител).

От гледна точка на операционната система, целият твърд диск представлява съвкупност от клъстери с размер от 512 байта и повече. Драйверите на файловата система организират клъстерите във файлове и директории (които реално са също файлове, съдържащи списъци с файлове). Драйверите следят също така кои от клъстерите се използват в момента, кои са свободни и кои са отбелязани като повредени.

Връзката между файловата система и физическите носители на информация не е задължително директна. Съществуват и виртуални файлови системи, както и мрежови файлови системи, които представляват начин за достъп до файлове на отдалечен компютър.

 

Съдържание

прочети още -- https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0

прочети още -- http://u4ili6teto.bg/mod/page/view.php?id=14298

http://technologies-bg.blogspot.bg/p/blog-page_10.html

Файлова система на UNIX - юникс и LINUX - линукс

повече инфо за файловите системи за линукс - юникс - >>> http://wiki.linux-bg.org/index.php?title=%D0

Файловата система има един коренен каталог - бележи се с /. В този каталог се монтира определено устройство (обикновено един от дяловете на твърдия диск). Файловата система на това устройство се нарича коренова (на английски: root). По този начин в този каталог се вижда съдържанието на това устройство. В някой каталог от това устройство могат да бъдат монтирани и други устройства и по този начин и тяхното съдържание да стане достъпно. Обикновено работата по монтирането и демонтирането на устройствата се извършва автоматично. Съществуват програми, които позволяват монтиране (mount) и демонтиране (umount) на файлови системи. При повечето UNIX-подобни системи подвижните носители (дискети и CD), флаш-памети и други външни устройства за данни се монтират в каталог /mnt, /mount или /media.

Една примерна UNIX файлова система може да изглежда така:

/usr                 
  /bin               
     /arch            
     /ls             
     /raw           
  /lib              
     /libhistory.so.5.2      
     /libgpm.so.1        
/home                
  /lost+found           
     /host.sh          
  /guest             
     /Pictures          
       /example.png    
     /Video           
       /matrix.avi      
       /news        
          /lost_ship.mpeg

Файлова система на MS DOS

В най-простия случай всички файлове върху даден диск се съхраняват в една директория. Такава система с едно ниво се е използвала в CP/M и първите версии на MS-DOS. За първи път йерархична файлова система с вложени една в друга в друга директории се появява в UNIX.

Wiki.txt
Tornado.jpg
Notepad.exe
(Пример за файлова система с едно ниво)

В MS DOS файловата система има няколко коренни каталога:

C:
 \Program files
   \CDEx
      \CDEx.exe
      \CDEx.hlp
      \mppenc.exe
 \Моите документи
   \Wiki.txt
   \Tornado.jpg
D:
 \Music
   \ABBA
      \1974 Waterloo
      \1976 Arrival
        \Money, Money, Money.ogg
      \1977 The Album
(Йерархична файлова система Windows/DOS)

На практика, в DOS/Windows системите също като в UNIX-подобните системи съществува една коренна директория с вложени в нея под-директории, наречени с имената «c:», «d:» и т. н. В тях се „монтират“ дяловете на твърдия диск. Тоест, c:\ просто означава съкратено file:///c:/. За разлика от UNIX-подобните файлови системи обаче, в Windows е забранен записът в коренния каталог, както и разглеждането му.