Print
в този урок ще разгледаме една интеграла, която често пъти е използвана в различни електронни устройства. в различните си варианти дешифраторите могат да бъдат използвани за управление на сегментни светодиодни индикации, дешифриране на бинарен код към десетичен код, избирателно канално управление и други приложения.в нашия урок ще разгледаме дешифратор с канално управление с 3 входни бита и 8 изходни бита. както бях обяснил в предния урок за битовете и байтовете, този дешифратор има 3 битова входна шина за адрес и 8 битова изходна шина за резултат.

в представените картинки ще има подробна информация за връзката между пиновете на чипа, битовете, байтовете и най важното НАПРЕЖЕНИЕТО от +5 волта, което е необходимо за светване на светодиодите на изхода на чипа.

чипът който ще вземем за пример е TTL-74HCT238. производство на TEXAS INSTRUMENTS-USA. в различните серии на TTL електрониката има различни приложения в бита и работата на едни и същи чипове, но с различни тепературни режими, разлики в произведените корпуси и други разлики. описание на таблицата на истинност на самата интеграла можете да намерите в нета. файла съдържа детайлна информация от производителя за всички функции на интегралата. начина на управление, видовете корпуси в които се произвежда, температурните граници в които може да работи без грешки. друга информация за времената на сигналите, времева диаграма и друга информация от производителя.

схемата която съм направил показва стандартно включване на дешифратора с брояч за подаване на входящите адреси. генератор на правоъгълни импулси подава на брояча правоъгълни импулси с честота 13-15 HZ/херца/ в секунда. симулацията не позволява по високи честоти, в следващите уроци ще покажа по голяма схема която да свежда честотата след генератора до 1-2HZ/херца/ в секунда.

показане и честотомер на изхода на генератора/74LS00/, след което следва брояча/74LS193/, и след него е дешифратора/74HCT238/. скоростта с която генератора подава правоъгълните импулси на двете интеграли след него е същата която се получава на всеки първи изходен пин /брояча-Q0//дешифратора-Y0/ на двата чипа след него. в този генератор е използван още един елемент И-НЕ за инвертиране на сигнал подаван към брояча. това е така, защото в практиката е забелязан проблем при работа на електрониката, когато входа на брояча/74LS193/пин-5-UP/броене нагоре/ е свързан директно към кондензатора С1. директното свързване на входа на брояча броене на горе директно към кондензатора С1 на генератора води до колебания и нестабилна работа на брояча/74LS193/, затова съм включил един допълнителен модул И-НЕ за стабилизиране на входящата честота в целия цифров блок. в интегралата 74LS00 има още един свободен И-НЕ модул , който ще използваме при изработване и изучаване на други по сложни схеми.

интегралата 74HCT238 представлява така наречен редови дешифратор. това означава че при подаване на бинарна комбинация от 0 и/или 1 на входа А/В/С на изхода ще бъде активиран в състояние 1 САМО съответният изход спрямо подадената комбинация на входа. ЗАБЕЛЕЖКА:ВСИКЧКИ ДРУГИ ИЗХОДИ СА В СЪСТОЯНИЕ 0/логическа нула/нула волта/. примерно : ако на входа сме подали комбинация А=0,В=0,С=0 това е десетична 0, на изхода на дешифратора-Y0=1 ще има логическа единица. това е направенно така защото комбинациите от 3 бита имат 8 различни варианта, както вече знаете. следователно при 000 на входа , на първи изход ще има 1/всички други изходи 2 до 8 са в състояние 0/ , а при 111 на входа, на 8 изход ще има 1, като всички други изходи са в състояние 0.

последно обяснение : ако на входа А/В/С подавате 0 и/или 1 на изхода ще светне в 1 съответния пин от двоичната комбинация от входа. всички други пинове ще бъдат 0.

малка таблица на истинност за тази интеграла във волтове на съответния изход спрямо комбинацията на  входа
------------------------------------------
А/В/С =    Y0  Y1  Y2  Y3  Y4  Y5  Y6  Y7
------------------------------------------
0 0 0 = 1 +5V  0V  0V  0V  0V  0V  0V  0V
0 0 1 = 2  0V +5V  0V  0V  0V  0V  0V  0V
0 1 0 = 3  0V  0V +5V  0V  0V  0V  0V  0V
0 1 1 = 4  0V  0V  0V +5V  0V  0V  0V  0V
1 0 0 = 5  0V  0V  0V  0V +5V  0V  0V  0V
1 0 1 = 6  0V  0V  0V  0V  0V +5V  0V  0V
1 1 0 = 7  0V  0V  0V  0V  0V  0V +5V  0V
1 1 1 = 8  0V  0V  0V  0V  0V  0V  0V +5V
------------------------------------------

таблица на истинност във логическа нула /0/ и/или логическа единица /1/ в зависимост от състоянието на входа са състоянието на изхода.
------------------------------------------
А/В/С =    Y0  Y1  Y2  Y3  Y4  Y5  Y6  Y7
------------------------------------------
0 0 0 = 1  1   0   0   0   0   0   0   0
0 0 1 = 2  0   1   0   0   0   0   0   0
0 1 0 = 3  0   0   1   0   0   0   0   0
0 1 1 = 4  0   0   0   1   0   0   0   0
1 0 0 = 5  0   0   0   0   1   0   0   0
1 0 1 = 6  0   0   0   0   0   1   0   0
1 1 0 = 7  0   0   0   0   0   0   1   0
1 1 1 = 8  0   0   0   0   0   0   0   1
-----------------------------------------

в документацията на чиповете може да срещнете и вариант на таблица на истинност с английксите букви H/high/ за логическа 1 и буква L/low/ за логическа 0. цифра или буква, няма значение, нула си е нула , единица си е единица. 0 и/или 1
------------------------------------------
А/В/С =    Y0  Y1  Y2  Y3  Y4  Y5  Y6  Y7
------------------------------------------
0 0 0 = 1  H   L   L   L   L   L   L   L
0 0 1 = 2  0   H   0   0   0   0   0   0
0 1 0 = 3  0   0   H   0   0   0   0   0
0 1 1 = 4  0   0   0   H   0   0   0   0
1 0 0 = 5  0   0   0   0   H   0   0   0
1 0 1 = 6  0   0   0   0   0   H   0   0
1 1 0 = 7  0   0   0   0   0   0   H   0
1 1 1 = 8  L   L   L   L   L   L   L   H
-----------------------------------------

в дадената времедиаграма по долу са всички сигнали които уастват в управлението на схемата.
на картинката може да видите според името на показалеца какъв е сигнала на диаграмата. показаните картники от симулацията може да се ориентирате спрямо записаният момент , каква комбинация от 0 и/или 1 в даден момент има на входа и на изхода на всички чипове.
на схемата е показано че изхода Q4 на  брояча/74LS193/ е оставен свободен. това е така защото  дешифратора е със 3 битова входна шина. ако използваме дешифратор със 4 битова входна шина тогава ще бъде включен и Q4 за адресиране на дешифратора. при дешифратори със 4 битова входна шина можем да управляваме до 16 изхода със същата последователност на изходите в таблицата на истинност както 74HCT238 само че разширена до 16 изхода. в по следващите уроци ще покажа такава интеграла. неизползвания изход също е даден на времедиаграмата, нищо че не се използва в дадената схема. в други схеми от този пин на брояча/Q4/ може да е необходим сигнал в даден момент за контрол на следващи електронни блокове, чипове, и цели отделни устройства.неизползваният пин на брояча/74LS193/ в тази схема е най-правилно да бъде свързан към пина за нулиране на брояча /MR-номер14 на корпуса/ защото използваме 3 битов дешифратори се налага да бройм само до 8 с първите 3 изхода на брояча. не съм го свързал за да може да се покаже сигнала който се получава на изхода спрямо останалите сигнали на изхода на брояча и дешифратора.

тъй като знаете че симулацията на програмата показва пиновете с логическа 1 в червено квадратче, а пиновете в логическа 0 в синьо квадратче, лесно ще можете да се ориентирате в даден момент на кой пин има логическа 0 и/или логическа 1
логическа 0 = 0V = 0 - нула волта = синьо квадратче = L /low/ = чете се ЛОУ

логическа 1 = +5V = 5 - пет волта = червено квадратче = H /high/= чете се ХАЙГ


това трябва да го запомните много добре, за да можете да разчитате за напред сложните таблици на истинност на големите интегрални схеми, процесорите, времедиаграмите и друга документация свързана с електрониката и програмирането в информационните технологии.

РАЗГЛЕДАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО КАРТИНКИТЕ И ОПРЕДЕЛЕТЕ СЪСТОЯНИЯТА НА ИЗХОДИТЕ И ВХОДОВЕТЕ НА ИНТЕГРАЛИТЕ В ДАДЕНИТЕ МОМЕНТИ. МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КАЛКУЛАТОРА В РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ ЗА ДА ОПРЕДЕЛИТЕ ДЕСЕТИЧНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ВХОДНИТЕ И ИЗХОДНИТЕ ШИНИ НА БРОЯЧА И ДЕШИФРАТОРА !!! :)
следват и други уроци :)
Category: ttldigital
Hits: 3959